Stadgar

Föreningens namn

Föreningens namn är Uganda Child Care Sweden. 
Vi vill även fritt kunna använda förkortningen UCC Sweden/Sverige.
 

Ändamål

Föreningens ändamål är att hjälpa föräldralösa och fattiga barn att få ett bättre liv. 
 

Beslut

  • Alla medlemmar har rösträtt. Beslut fattas genom handuppräckning.
  • Uppgifter som styrelsen själva inte har rätt att bestämma om är t.ex. höjning av fadderkostnaden/administrativa medel, vilka medlemmar som ska sitta i styrelsen, stadgar samt vision.
  • Styrelsen kan själva bestämma över projekt som ska startas/läggas ned.


Bedrivning av verksamheten

Styrelsen har styrelsemöten minst 4 gånger per år. På ett styrelsemöte bestäms datum för nästa styrelsemöte. Minst tre femtedelar bör komma för att styrelsemötet ska bli av. Föreningens årsstämma bör ligga i slutet av februari alternativt början av mars.
 

Regler för kallelse till styrelsemöte

Innan styrelsemötet skickas kallelse i form av en dagordning ut.
 

Föreningens säte

Föreningens säte finns i Jönköping.
 

Vem kan bli medlem?

Alla kan bli medlemmar. Om man inte är fadder, men ändå vill bli medlem så kan man stötta föreningens arbete genom att bli en så kallad stödmedlem. Då betalar man en symbolisk medlemsavgift  Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt på årsstämman.
 

Vem kan uteslutas?

De som inte betalat fadderavgiften 3 gånger efter varandra, trots att de fått påminnelse kan uteslutas.
 

Antal personer i styrelsen

I UgandaChildCare Swedens styrelse finns det för tillfället sex medlemmar. Det finns en ordförande, sekreterare, kassör.
 

Val av styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet. Om någon i styrelsen vill avsluta sitt uppdrag eller om föreningen/styrelsen vill utöka styrelsen är det styrelsens uppdrag att hitta nya personer till styrelsen.
 

Hur arbetar styrelsen?

Styrelsen arbetar utifrån beslut på styrelsemöten och årsmötet. Man arbetar med det som ingår i den specifika roll man fått. Styrelsen arbetar ideellt.
 

Styrelsens olika roller

  • Ordföranden: leder föreningens arbete, sammankallar och leder styrelsens möte, är firmatecknare.
  • Sekreterare: skriver protokoll vid mötena.
  • Kassören: sköter föreningens ekonomi, är firmatecknare.
  • Ledamöter: Efter beslut från styrelsemöten.
  •  

Firmatecknare

Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.
 

Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst en tiondel av samtliga medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen.

Kallelse till årsmötet sker i form av inbjudan per post eller email.
 

Medlemsavgift, regler för hur den fastställs.

De som vill vara stödmedlemmar betalar en symbolisk avgift som går till ett projekt som styrelsen väljer ut. Faddrar är automatiskt medlemmar. Medlemsavgift fastställs på årsmöte.
 

Upplösning av föreningen

Föreningen upplöses om det på två föreningsmöten i rad tagits beslut om att föreningen ska upplösas