Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Uganda Child Care Sweden. Här kan du läsa om dina rättigheter. Vi har i samband med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, anpassat våra rutiner i enlighet med den nya lagen till en integritetspolicy.


Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Uganda Child Care Sweden. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).


Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Uganda Child Care Sweden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Föreningen har som ändamål att hjälpa föräldralösa barn och fattiga människor i Uganda att få ett bättre liv.


Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig som givare och för att kunna ge bästa möjliga service. Det kan till exempel vara när vi administrerar ett fadderskap eller en gåva. Det kan även handla om att ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig. 


Föreningen behandlar gåvogivares personuppgifter såsom namn, utlovade och genomförda gåvotransaktioner för bokföringsändamål. Föreningen behandlar också övriga gåvogivares personuppgifter inom ramen för de biståndsprojekt som personen stöttar. Det kan till exempel vara kommunikation inom styrelsen om att en fadder har skänkt en särskild gåva till sitt fadderbarn eller till ett projekt.


Vi använder också personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet som förening genom att till exempel kalla till årsmöten och andra föreningsaktiviteter. 


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som medlem i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:


  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för marknadsföring av föreningen och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke och invända mot direktmarknadsföring.


Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen. 


Kontakt

Har du frågor om Uganda Child Care Swedens behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kan du mejla styrelsen@ugandachildcare.seeller skicka brev till: Uganda Child Care Sweden, Glasvingevägen 4, 561 48 Huskvarna


Denna integritetspolicy har beslutats av Uganda Child Care Sweden och gäller från 2018-05-25


Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Projektadministration

Avtal

Publicering av material på hemsida och sociala medier


Samtycke och intresseavvägning